Popova Sayyna - Zhuravskaya Yulia
World championship women 2015, Saint Petersburg [5.1], 08.10.2015

1.e3-d4 f6-g5 2.c3-b4 d6-c5 3.b4xd6 e7xe3 4.f2xd4 g5-h4 5.a3-b4 h4xf2 6.g1xe3 h6-g5 7.b2-c3 g7-f6 8.a1-b2 b6-c5 9.b4xd6 c7xe5 10.b2-a3 h8-g7 11.a3-b4 g7-h6 12.b4-c5 d8-c7 13.h2-g3 c7-d6 14.c5xe7 f8xd6 15.d4-c5 d6xb4 16.c3xa5 g5-h4 17.e3-f4 h4xf2 18.e1xg3 e5-d4 19.f4-e5 d4-c3 20.d2xb4 f6xd4 21.g3-f4 a7-b6 22.a5xc7 b8xd6 23.c1-b2 h6-g5 24.f4xh6 d4-e3 1-1

created with Aurora Borealis 3.6