Zhuravskaya Yulia - Popova Sayyna
World championship women 2015, Saint Petersburg [5.2], 08.10.2015

1.e3-d4 f6-g5 2.d2-e3 g5-h4 3.c1-d2 d6-c5 4.c3-b4 b6-a5 5.d4xb6 a5xc3 6.b2xd4 c7xa5 7.a1-b2 g7-f6 8.d4-c5 b8-c7 9.b2-c3 c7-b6 10.c3-b4 a5xc3 11.d2xb4 b6xd4 12.e3xc5 d8-c7 13.g3-f4 f6-g5 14.h2-g3 g5xe3 15.f2xd4 h4xf2 16.g1xe3 h8-g7 17.b4-a5 e7-d6 18.c5xe7 f8xd6 19.e3-f4 a7-b6 20.a3-b4 g7-f6 21.e1-d2 f6-g5 22.d2-e3 g5-h4 23.b4-c5 d6xb4 24.a5xc3 c7-d6 25.d4-e5 h4-g3 26.e5xa5 g3xe5 27.e3-d4 e5-f4 28.a5-b6 f4-g3 29.b6-c7 g3-f2 30.c3-b4 f2-e1 31.b4-c5 e1-h4 32.c7-d8 h6-g5 33.d8-c7 g5-f4 34.c7xh2 h4-f6 35.h2-e5 f6-e7 36.c5-b6 e7-c5 1-1

created with Aurora Borealis 3.6