Dudco Denis - Struchkov Nikolay
World championship men 2015, Saint Petersburg [9.1], 10.10.2015

c3>g5 a7>e5 1.g3-h4 h6xf4 2.e3xg5 g7-h6 3.f2-e3 h6xf4 4.e3xg5 b6-c5 5.g1-f2 b8-a7 6.b2-c3 h8-g7 7.c3-b4 g7-h6 8.f2-e3 h6xf4 9.e3xg5 c7-b6 10.h2-g3 b6-a5 11.d2-c3 c5-d4 12.g5-h6 d4xb2 13.a1xc3 a7-b6 14.c1-d2 d6-c5 15.b4xf4 f6-g5 16.h4xf6 e7xc1 17.g3-f4 c1xg5 18.h6xf4 d8-e7 19.e1-f2 e7-f6 1-1

created with Aurora Borealis 3.6