Dashkov Oleg - Gulyaev Nikolay
World championship men 2015, Saint Petersburg [9.1], 10.10.2015

1.c3-d4 f6-e5 2.d4xf6 e7xg5 3.e3-d4 g7-f6 4.d2-e3 d6-c5 5.b2-c3 g5-h4 6.g3-f4 h8-g7 7.f2-g3 h4xf2 8.e1xg3 f6-g5 9.g3-h4 g7-f6 10.h2-g3 b6-a5 11.d4xb6 a7xc5 12.a1-b2 b8-a7 13.c3-d4 a5-b4 14.d4xb6 a7xc5 15.f4-e5 f6xf2 16.h4xf6 f2xh4 17.f6-g7 c7-b6 18.b2-c3 b4xd2 19.c1xe3 h4-g3 20.g7-h8 g3-f2 21.h8-b2 f2xd4 22.b2xe5 h6-g5 23.g1-f2 b6-a5 24.f2-e3 f8-e7 25.e5-c3 e7-d6 26.c3-a1 g5-f4 27.e3xg5 c5-b4 28.a3xe7 d8xh4 1-1

created with Aurora Borealis 3.6