Boyko Sergey - Dashkov Oleg
World championship men 2015, Saint Petersburg [7.1], 09.10.2015

b2>h6 h6>a5 1.g3-h4 b6-c5 2.c3-b4 a5xc3 3.d2xb4 f6-e5 4.f2-g3 g7-f6 5.g3-f4 e5xg3 6.h2xf4 h8-g7 7.g1-h2 f6-e5 8.a1-b2 e5xg3 9.h2xf4 c5-d4 10.e3xc5 g7-f6 11.f4-g5 c7-b6 12.e1-f2 b6xd4 13.c1-d2 d8-c7 14.f2-g3 d4-e3 15.d2xf4 a7-b6 16.b4-a5 b6-c5 17.b2-c3 c5-b4 18.a3xc5 d6xd2 19.f4-e5 f6xd4 20.g5-f6 e7xg5 21.h4xf6 d2-e1 22.g3-h4 d4-c3 0-2

created with Aurora Borealis 3.6