Kadesnikov Nikolay - Shkatula Denis
World championship men 2015, Saint Petersburg [6.1], 08.10.2015

g3>a5 a7>e5 1.e3-d4 h6-g5 2.d2-e3 g5-f4 3.e3xg5 f6xh4 4.d4xf6 e7xg5 5.c3-b4 g7-f6 6.c1-d2 f6-e5 7.b4-c5 b6xd4 8.f2-g3 h4xf2 9.g1xe7 d8xf6 10.b2-c3 h8-g7 11.d2-e3 e5-f4 12.e1-d2 g7-h6 13.c3-d4 f8-e7 14.a1-b2 g5-h4 15.e3xg5 h6xf4 16.a3-b4 b8-a7 17.b2-a3 h4-g3 18.d4-c5 c7-d6 19.a5-b6 g3-f2 20.d2-e3 f2xd4 21.c5xg5 a7xc5 22.g5-h6 c5-d4 23.h2-g3 d4-e3 24.b4-c5 d6xb4 25.a3xc5 1-1

created with Aurora Borealis 3.6