Dudco Denis - Rashidli Zeynal
World championship men 2015, Saint Petersburg [6.1], 08.10.2015

1.e3-d4 f6-e5 2.d4xf6 e7xg5 3.f2-e3 f8-e7 4.c3-b4 g7-f6 5.g1-f2 g5-h4 6.b4-c5 b6xd4 7.e3xc5 d6xb4 8.a3xc5 c7-b6 9.d2-e3 b6xd4 10.e3xc5 b8-c7 11.c1-d2 c7-b6 12.g3-f4 b6xd4 13.f4-e5 h6-g5 14.e5xc3 e7-d6 15.d2-e3 f6-e5 16.e3-d4 d8-c7 17.d4xf6 g5xe7 18.h2-g3 h8-g7 19.g3-f4 g7-f6 20.c3-d4 c7-b6 21.f4-e5 d6xf4 22.d4-c5 b6xd4 23.f2-e3 f4xd2 24.e1xg7 e7-f6 25.g7xe5 h4-g3 26.e5-f6 g3-f2 27.f6-g7 f2-e1 28.g7-f8 e1-a5 29.f8-e7 1-1

created with Aurora Borealis 3.6