Boyko Sergey - Kybartas Andrius
World championship men 2015, Saint Petersburg [6.2], 08.10.2015

a1>a5 g7>h4 1.c3-b4 d6-e5 2.e3-f4 e7-d6 3.b4-c5 b6xd4 4.f4-g5 h6xf4 5.d2-e3 f4xd2 6.c1xg5 h4xf6 7.f2-e3 h8-g7 8.g1-f2 g7-h6 9.b2-c3 f8-e7 10.e3-f4 e7-d6 11.f2-e3 a7-b6 12.e1-d2 b6-c5 13.g3-h4 e5xg3 14.h2xf4 f6-e5 15.c3-b4 e5xg3 16.h4xf2 h6-g5 17.f2-g3 g5-h4 18.g3-f4 d6-e5 19.f4xd6 c5xe7 20.e3-f4 e7-f6 21.d2-e3 f6-e5 22.f4xd6 c7xe5 23.a5-b6 h4-g3 24.e3-f4 e5-d4 25.f4xh2 d4-e3 26.h2-g3 e3-d2 27.g3-f4 d2-e1 28.f4-g5 e1xc7 29.g5-f6 1-1

created with Aurora Borealis 3.6