Belosheyev Sergey - Gulyaev Nikolay
World championship men 2015, Saint Petersburg [6.1], 08.10.2015

a1>h6 h6>c5 1.g3-h4 b6-a5 2.c3-d4 c7-b6 3.b2-c3 c5-b4 4.a3xc5 d6xb4 5.h2-g3 b4-a3 6.g3-f4 b6-c5 7.d4xb6 a5xc7 8.f4-g5 a7-b6 9.e3-d4 c7-d6 10.d2-e3 b8-c7 11.e3-f4 b6-c5 12.d4xb6 c7xa5 13.c3-d4 a5-b4 14.f4-e5 d6xf4 15.g5xe3 f6-e5 16.d4xf6 g7xe5 17.e1-d2 h8-g7 18.f2-g3 g7-f6 19.g3-f4 e5xg3 20.h4xf2 e7-d6 21.f2-g3 d8-e7 22.g3-h4 b4-c3 23.d2xb4 a3xc5 24.g1-f2 c5-b4 25.c1-b2 d6-e5 26.b2-a3 b4-c3 27.f2-g3 e7-d6 28.g3-f4 e5xg3 29.h4xf2 d6-c5 30.f2-g3 f6-e5 31.e3-f4 e5-d4 32.f4-g5 c3-d2 33.g5-f6 d2-e1 34.g3-h4 e1-c3 35.f6-e7 f8xd6 36.h6-g7 d6-e5 37.a3-b4 c5xa3 38.h4-g5 c3-a1 39.g7-f8 d4-c3?
[ 39...a3-b2 40.g5-h6 b2-c1 41.f8-a3 d4-e3 42.h6-g7 e3-f2 43.g7-f8 f2-g1 x ]
40.g5-f6 e5xg7 41.f8xh6 1-1

created with Aurora Borealis 3.6