Katamba Nicolas - Tjon-A-Ong Andrew
World championship men 2015, Saint Petersburg [4.1], 07.10.2015

a3>f4 g7>a3 1.g3-h4 f6-g5 2.h4xf6 e7xg5 3.c3-d4 b6-a5 4.f2-g3 a7-b6 5.g3-h4 d6-e5 6.d4xf6 g5xe7 7.b2-c3 c7-d6 8.h2-g3 b6-c5 9.c3-b4 a5xc3 10.d2xb4 e7-f6 11.a1-b2 b8-c7 12.e1-d2 f6-e5 13.b2-c3 f8-e7 14.g1-h2 e7-f6 15.f4-g5 h6xf4 16.e3xe7 d8xf6 17.g3-f4 e5xg3 18.h2xf4 c7-b6 19.f4-g5 f6-e5 20.d2-e3
[ 20.g5-f6 e5xg7 21.b4-a5 x ]
20...e5-f4 21.g5-f6 f4xd2 22.c1xe3 a3-b2 23.c3xa1 c5xa3 24.h4-g5 b6-a5 25.g5-h6 a5-b4 26.e3-f4 b4-c3 27.h6-g7 c3-d2 28.f4-e5 d6xf4 29.g7-f8 d2-c1 30.f8-c5 c1-d2 31.c5-f2 d2-a5 32.f6-e7 a3-b2 33.a1xc3 a5xd8 0-2

created with Aurora Borealis 3.6