Rashidli Zeynal - Melnikov Dmitrii
World championship men 2015, Saint Petersburg [3.2], 06.10.2015

h2>b4 g7>h2 1.g3-h4 b6-c5 2.b4-a5 f8-g7 3.c3-d4 a7-b6 4.b2-c3 f6-g5 5.h4xf6 e7xg5 6.c3-b4 g7-f6 7.d2-c3 g5-h4 8.a1-b2 f6-g5 9.e3-f4 g5xe3 10.d4-e5 d6xf4 11.b4xd6 c7xe5 12.a5xc7 b8xd6 13.f2xf6 f4-g3 14.c3-b4 g3-f2 15.g1xe3 h2-g1 16.e3-f4 h6-g5 17.f4xh6 d6-e5 18.f6xd4 g1xa7 0-2

created with Aurora Borealis 3.6