Farnests Janis - Kadesnikov Nikolay
World championship men 2015, Saint Petersburg [3.1], 06.10.2015

b2>a5 f6>e5 1.e3-f4 e7-f6 2.c3-b4 f6-g5 3.d2-c3 g5xe3 4.f2xf6 g7xe5 5.c3-d4 e5xc3 6.b4xd2 h8-g7 7.a1-b2 g7-f6 8.b2-c3 f6-e5 9.g3-h4 d6-c5 10.c3-d4 c5xe3 11.d2xd6 c7xe5 12.a5xc7 b8xd6 13.h2-g3 f8-e7 14.c1-d2 a7-b6 15.g1-h2 b6-c5 16.d2-e3 e7-f6 17.g3-f4 e5xg3 18.h4xf2 d6-e5 19.h2-g3 e5-d4 20.e1-d2 d8-c7 21.g3-h4 h6-g5 22.d2-c3 d4xb2 23.a3xc1 c7-d6 24.c1-d2 c5-b4 25.f2-g3 d6-c5 26.g3-f4 c5-d4 27.f4xh6 d4xf2 28.h4-g5 f6xh4 1-1

created with Aurora Borealis 3.6