Dashkov Oleg - Lond Dmitry
World championship men 2015, Saint Petersburg [3.2], 06.10.2015

f2>h6 h6>c5 1.c3-b4 b6-a5 2.g3-h4 a5xc3 3.d2xb4 f6-e5 4.e3-f4 e5xg3 5.h2xf4 a7-b6 6.c1-d2 b6-a5 7.h4-g5 a5xc3 8.b2xb6 c7xa5 9.f4-e5 d6xf4 10.g5xe3 g7-f6 11.e3-d4 d8-c7 12.g1-f2 c7-b6 13.a1-b2 b6-c5 14.d4xb6 a5xc7 15.b2-c3 f6-e5 16.d2-e3 h8-g7 17.f2-g3 e7-d6 18.a3-b4 b8-a7 19.e1-f2 c7-b6 20.e3-d4 g7-f6 21.g3-f4 e5xe1 22.b4-a5 e1xb4 23.a5xg7 1-1

created with Aurora Borealis 3.6