Lond Dmitry - Dashkov Oleg
World championship men 2015, Saint Petersburg [3.1], 06.10.2015

f2>h6 h6>c5 1.g1-f2 b6-a5 2.c3-b4 a5xc3 3.d2xb4 f6-e5 4.b4-a5 g7-f6 5.c1-d2 c7-b6 6.a5xc7 d8xb6 7.b2-c3 b6-a5 8.g3-h4 a7-b6 9.f2-g3 b8-a7 10.h6-g7 f8xh6 11.e3-f4 c5-d4 12.e1-f2 d4xb2 13.a3xc1 b6-c5 14.d2-c3 c5-d4 15.c1-b2 a7-b6 16.c3-b4 a5xc3 17.h4-g5 f6xh4 18.f2-e3 h4xf2 19.e3xa7 e5xg3 20.h2xf4 f2-g1 21.b2xd4 g1xb6 22.a7xc5 d6xb4 0-2

created with Aurora Borealis 3.6