Fedotov Andrey - Egorov Vladimir
World championship men 2015, Saint Petersburg [3.2], 06.10.2015

d2>c5 a7>d2 1.c5xa7 d2xf4 2.g3xe5 f6xd4 3.c3xe5 d6xf4 4.b2-c3 g7-f6 5.a3-b4 e7-d6 6.a1-b2 f8-e7 7.b2-a3 h8-g7 8.c1-d2 d6-e5 9.f2-e3 f6-g5 10.e3-d4 g7-f6 11.g1-f2 e7-d6 12.b4-c5 d6xb4 13.c3xa5 e5xc3 14.d2xb4 g5-h4 15.b4-c5 f4-g3 16.h2xf4 f6-g5 0-2

created with Aurora Borealis 3.6