Egorov Vladimir - Grebenkin Valery
World championship men 2015, Saint Petersburg [2.1], 06.10.2015

1.c3-b4 b6-a5 2.d2-c3 f6-e5 3.g3-h4 c7-b6 4.c3-d4 e5xc3 5.b4xd2 d6-e5 6.h2-g3 e5-f4 7.g3xe5 a5-b4 8.a3xc5 b6xf6 9.b2-c3 f6-g5 10.h4xf6 g7xe5 11.f2-g3 h8-g7 12.e3-f4 a7-b6 13.f4xd6 e7xc5 14.a1-b2 g7-f6 15.b2-a3 b8-c7 16.d2-e3 c7-d6 17.g3-f4 f6-e5 18.g1-h2 e5xg3 19.h2xf4 f8-e7 20.c3-d4 e7-f6 21.c1-d2 b6-a5 22.d4xb6 a5xc7 1-1

created with Aurora Borealis 3.6