Lond Dmitry - Struchkov Nikolay
World championship men 2015, Saint Petersburg [1.2], 05.10.2015

a3>h4 h8>a3 1.g3-f4 f6-e5 2.f2-g3 g7-f6 3.f4-g5 h6xf4 4.e3xg5 b6-a5 5.g5-h6 a7-b6 6.g3-f4 e5xg3 7.h4xf2 b6-c5 8.h2-g3 c5-b4 9.g1-h2 d6-e5 10.f2-e3 c7-d6 11.e3-d4 b8-a7 12.d4-c5 d8-c7 13.c3-d4 e5xc3 14.b2xd4 c7-b6 15.g3-f4 a3-b2 16.a1xc3 f6-g5 17.c5xa3 g5xc5 18.c3-b4 a5xc3 19.d2xb4 b6-a5 20.c1-d2 a5xc3 21.d2xb4 e7-f6 22.h2-g3 a7-b6 23.b4-a5 f6-e5 24.a5xc7 d6xb8 25.e1-d2 c5-d4 26.d2-c3 d4xb2 27.a3xc1 b8-c7 28.g3-h4 c7-d6 0-2

created with Aurora Borealis 3.6